Skoterkörning i Vemdalen

Skoterkörning i vårt område

Alla har vi olika intressen när det kommer till varför vi ger oss av på fjället på skotern, men den gemensamma nämnaren är kärleken till livsstilen. Detta är en livsstil som vi inom Vemdalens Snöskoterklubb ser fram emot att förvalta och utveckla tillsammans med alla skoteråkare.

Dock krävs det att vi alla bidrar till ett gott klimat på varsitt håll. Snälla skotervänner, visa markägare tacksamhet över att vi får röra oss på deras marker genom att tänka efter före, öka varandras medvetenhet om vad det är för lagar och regler som gäller i fjällvärlden. Markägaren har lånat ut en del av sin mark för oss att färdas på, missbruka inte detta privilegium. Det ligger ett stort ansvar på oss skoterförare att ta reda på vad det är som gäller innan vi ger oss iväg.

Kör endast på markerade leder inom förbudsområde, kör inte på kalhyggen, respektera andra längs lederna oavsett om dom åker skidor, går eller kör skoter.

Maxfart för skoterkörning är 70 km/tim. Lokala fartbegränsningar kan förekomma.

I närheten av bebyggelse, stugor och gårdar ska du hålla dig till markerade leder. Runt övernattningsstugor ute på fjället och andra hus där de boende kan ligga och sova ska det vara bullerfri zon med 100 meters radie mellan 21.00-08.00.

Var rädd om dig själv och andra fjällbesökare. Alkoholförtäring och skoterkörning är absolut förbjudet. Samma regler gäller vid snöskoterkörning som när du kör bil.

Tänk på att laviner även sker i vårt område.  Läs mer om laviner på Fjällsäkerhetsrådets hemsida.

youtube-video-thumbnail

Väderprognos

VEMDALEN
pabjuden-skoterled

PÅBJUDEN SKOTERLED

Påbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke. Blå, rund skylt med vit skotersymbol. Det innebär att du måste följa leden. Det är förbjudet att köra utanför leden.

lamplig-skoterled

LÄMPLIG SKOTERLED

Märket talar om att du kör säkrast och stör minst på den leden. Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför leden.

olamplig_skoterled

OLÄMPLIG SKOTERLED

Andra leder kan vara skyltade med anvisningsmärken med rött snedstreck. Sådana leder bör du inte använda. Det är visserligen inte förbjudet att köra på sådana leder, men olämpligt.

skotertrafik_ej_tillaten

FÖRBUD MOT SKOTERTRAFIK

På en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då skyltade med förbudsmärken.

ledkryss_skoterleder_vemdalen

VINTERLED

Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled. Här samsas du med skidåkare, gående och hundspann. Kontrollera alltid om skoteråkning är tillåten efter leden. Det skall då finnas en kompletterande märkning.

stopp_skylt

STOPP

Skotrar har alltid stopplikt vid passage över väg.

Var får du köra snöskoter?

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada och det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse.

Som skoterförare har du alltid väjningsplikt för skidåkare, hundspann och gående. Var vänlig och visa respekt! Det är förbjudet att åka i uppgjorda skidspår!

Vi vill påtala för alla skoteråkare att det ej är tillåtet att köra skoter inom skidanläggningens område. Både skoterkörning i nedfarterna liksom korsning av nedfarter och transportleder är förbjudet av säkerhetsskäl.

Ledåkning

Lederna håller kvalitet längre ifall man kör med någorlunda jämnt gaspådrag, friåkare som använder leden som transportsträcka ombeds respektera. Köp ledbevis och stötta Vemdalens Snöskoterklubb i vårt framtida projekt för en hållbar skoter/friåkning i Vemdalen!

Vemdalens Snöskoterklubb har införskaffat en ny pistmaskin. Det körs även en del dagtid så ta det lugnt på lederna och visa respekt när ni kan möta denna best.

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, ta alltid hänsyn till skidåkare och andra aktiviteter som du kan påträffa.

Våra skoterleder finns inlagda i Nordic Areas skoterledskarta. På samtliga leder kör du alltid på egen risk.

Körning på allmän väg

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skotern) gå över vägen.

På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller ”på annat tydligt sätt” (till exempel en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

Lokala trafikföreskrifter

Du är skyldig att ta reda på vilka Lokala trafikföreskrifter som gäller för snöskoter innan du ger dig iväg på din tur. Du hittar gällande föreskrifter på Transportstyrelsens hemsida.

Lederna är tillåtna för skotertrafik endast på väl snötäckt mark från det att snöförhållandena så medger. Marken anses vara väl snötäckt när det inte finns risk att någon del av skotern tar i marken vi körning.

Med hänsyn till renskötseln, naturvården eller av annat skäl kan länsstyrelsen komma att fatta särskilt beslut som innebär att vissa skoterleder med kort varsel stängs av eller läggs om tillfälligt.

Sjöar och vattendrag

När du kör efter markerad led eller enbart ett skoterspår som korsar en sjö eller annat vattendrag så kör du alltid över isen på egen risk. Förvissa dig om att isens bärighet är tillräcklig för det ekipage du framför.

Tänk på att alltid ha kapellet öppet på skoterpulkan om du har passagerare med dig. Skulle olyckan vara framme och isen brister har man större chans att ta sig i land om kapellet är öppet.

På grund av vattenregleringar kan branta iskanter uppstå.